You are here

Åndsnærvær; mindfulness & meditation

Først en smule om begreber. Ordet 'mindfulness' er blevet et modeord, der bruges her, der og alle vegne. Det ærgrer mig. For det første bliver begrebet udvandet; det bliver brugt til at dække kognition og perception på en upræcis og måske endda fejlagtig måde. For det andet er det ærgerligt, at vi ikke prøver at finde almene ord og fagbegreber på dansk, der kan dække. Begreberne åndsnærvær og nærvær er de ord, jeg har holdt og holder mig mest til gennem årene, vel vidende at de ikke præcist er synonyme med mindfulness- og meditationsbegreberne. Nogle af skrifterne her nedenfor vil forsøge at adskille begreberne, fænomenologisk, filosofisk og metodisk. 

Idet jeg i cirka fire årtier privat har haft og har en regelmæssig meditativ praksis, samt i cirka to årtier har undervist i mindfulness og meditation, er det udfordrende at vælge, hvad der skal ligge her på inspiratoriet under dette her tema.

Jeg har indtil 2019 blot haft puttet nyt materiale ind på hjemmesiden, hver gang jeg havde klienter eller studerende, jeg tænkte kunne have glæde og relevans af at få tilgang til specifikke materialer. Det vil sige brugbarheden i forhold til specifikke mennesker var kriteriet for, hvad der kom herind. Hjemmesiden blev som følge heraf stadigt sværere at finde rundt i. Ved indgangen til det nye årti, januar 2020, har jeg både i indhold og strukturelt gået hårdt til værks oprydningsmæssigt. Kriterierne nu er, at man skal kunne finde tingene nemt, og at de ting jeg har lavet skal være frit tilgængelige. Hjemmesiden er også et review over mit arbejdsliv. Det der har optaget i givne perioder, og som jeg har fået samlet sammen i specifikke skriftlige udtryk gennem årene, bliver lagt ud til fri afbenyttelse.

Bogen Tid til Nærvær (176 sider)

I 2004 blev hele online platformstanken startet, idet Søren Schandorf og jeg hver dag i et halvt år oploadede en lille ny fortælling om nærvær, hvor vi havde omkring 200 modtagere af mailen. Det blev til 6 små billedrige bøger á 28 fortællinger. Vi tog de bedste og satte en professionel layouter til at lave en 'coffee-shop' bog. Bogen er en samling historier, inspirerende citater, refleksioner, meditationer, provokationer og visdomsord og masser af skønne, forunderlige billeder og illustrationer. En bog der skal sanses og føles frem for læses og tænkes. Den kan stadig også købes i fysisk format. Bogen docerer intet, lægger ingen viden frem, men inviterer på en legende måde ind i kontemplation og meditation.

De oprindelige seks Tid til Nærvær fortællinger kan ses her

Du kommer til en oversigtsside, hvorfra du kan klikke dig videre.

Bogen Meditation (216 sider)

I 2010 udkom bogen Meditation. Den var min foreløbige opsamling af det arbejde, jeg havde gjort med mindfulness og meditation. Jeg har valgt at lægge den ud i pdf-format til fri afbenyttelse, men den kan også stadig købes i fysisk format, hvis man ønsker at have den som sådan.

Den er tænkt som en fagbog for mennesker, der allerede arbejder med meditation, men kan også anvendes som ’gør det selv’ manual for de, der kender lidt til meditation i forvejen. Ideel at benytte som grundbog på mindfulness- og meditationskurser, fordi den både er faglig, case-orienteret og systematisk præsenterer en lang række øvelser.

Bogen belyser, hvordan meditation kan blive mere integreret i det dagligt levede liv og give større nærvær og livsglæde samt mere ægte og dybe relationer. Gennem hele bogen strøs cases og personlige fortællinger fra kursister og klienter, der levendegør og præcist identificerer nogle af de udfordringer og gevinster, der er ved at integrere meditation i sit liv.

Bogen giver en grundig teoretisk gennemgang af, hvad meditation er, samt hvilke effekter meditation giver fysiologisk, psykologisk og sjæleligt. Den gennemgår systematisk en række øvelser og teknikker, så læseren får praktiske anvisninger til en række vidt forskellige måder at meditere på. I alt er 30 øvelser beskrevet i bogen.

20 guidede øvelser og meditationer

I 2013 indtalte jeg i samarbejde med Rolf & Verner Bekker fra Metatone 20 guidede mindfulnessøvelser og meditationer. De 20 øvelser består af tre kernemeditationer på henholdsvis 26, 16 og 18 minutter (øvelse 1, 9, 17) og sytten understøttende, kortere øvelser, varighed fra 3-10 minutter. De kan streames gratis her fra hjemmesiden. Ønskes de til download, kan de kan købes digitalt enkeltvis eller samlet hos cdbaby. Eller på iTunes.  Det er også muligt at lytte på Spotify - indtast da blot søgeordet 'Mette Kold'.

Et 28 dages forløb med de 20 guidede øvelser - tilmeld dig gratis her

Ønsker du at blive støttet i at praktisere mindfulness hver dag i en måned, så har jeg pakket et 28 dages forløb med de 20 guidede øvelser. Du modtager hver dag en mail med tekst og link til dagens øvelse. 

Arbejdsbogen Kom igang med mindfulness og meditation og få en regelmæssig praksis (120 sider)

Til såvel kursister, der gerne vil gå systematisk og dybtgående til værks og til professionelle, der selv ønsker at træne at guide øvelserne, lavede jeg i 2016 en arbejdsbog bestående af tre dele: Del 1 beskriver hvad mindfulness og meditation er og giver hints til de uformelle dagligdags mindfulnesspraksisser. Del 2 indeholder en kort faglig baggrund for forskellige indgange til mindfulness og meditation, samt indeholder transkript af alle de 20 guidede øvelser. Det er denne del af arbejdsbogen, der er klippet i små bidder og puttet i 28 dages forløbet. Del 3 sætter fokus på meditative praksisser til håndtering af angst, stress og depression. Arbejdsbogen er altså en slags 'brugsaftrykket' efter 'Tid til nærvær' og 'Meditation', hvor de to første skrifter mere essentielt forsøger at begribe åndsnærvær og nærvær som oplevelser, som sansninger.

Mindfulness for kræftramte og pårørende (100 sider)

Fra 2013-2016 (hvor jeg flyttede til København og derfor måtte stoppe), underviste jeg på Kræftens Bekæmpelse i Aalborg mange kræftramte og pårørende i mindfulness og yoga. Du er velkommen at downloade og bruge den arbejdsbog, der ligger til grund for 8 ugers kurset, som vi udviklede. Bogen er relevant både for dig, der er kræftramt og dig, der underviser kræftramte. Der er en del overlap i forhold til den generelle arbejdsbog, men også en lang række specifikke afsnit vedrørende det at være kræftramt. 

Plakater

Ud fra bogen Meditation har vi lavet i alt 23 plakater, der rummer essensen af alle bogens kapitler. 8 oversigtsplakater, 11 til praktisk eftertænksomhed (dvs. enkle plakater der inspirerer til mindfulness i hverdagen) samt 4 plakater, der dækker det energimæssige aspekt (chakraer). De kan frit downloades i en samlet version.

Flere guidninger og links til andre stemmer

Det er selvfølgelig ikke sådan, at Mette Kolds stemme passer til alle. Mulighederne for at lade sig guide er utallige og mangeartede: Find dig dine præferencer, hvad angår om du vil guides af mænd eller kvinder, dybe eller høje stemmer, have mange eller få pauser, praktisere korte eller lange øvelser, med eller uden musik - osv. Hver gang vi støder på noget, vi kan lide, lægges et link ind. Derudover lægges tekster ind til inspiration for såvel brugere som andre meditationslærere. Du kommer til en oversigtsside, hvorfra du kan klikke dig videre.

Musik (15 sider)

Brug af musik til f.eks. at spille i baggrunden, når man mediterer, til brug når man laver yoga, til beroligelse eller udvikling af baby, til at falde i søvn med - og til adskillige andre formål, er særdeles udbredt. Der er her samlet et dokument, der dels systematisk gennemgår diverse temaer fagligt og erfaringsmæssigt, dels er spækket med en række links til diverse naturlyde og musik i øvrigt. Igen: Udelukkende til inspiration, det er ikke en opskrift, der skal følges, tværtimod er jeg af holdningen: Less is more. 

Spørgsmål og svar (13 sider)

Der nørdes med at forstå og perspektivere omkring oplevelser med meditation, der enten bare undrer, eller har været livstransformerende. Der gives ikke nemme svar – men ofte nuanceringer og refleksioner, der især vil vække genklang hos især erfarne mediterende. Der er i udelukkende taget udgangspunkt i konkrete kursisters konkrete spørgsmål gennem tiden.

Hvordan hjælper mindfulness i forhold til...? (er under udarbejdelse)

Idet meget af mit virke har handlet om at uddanne andre udi at anvende mindfulness og meditation i deres professionelle virke, har jeg samlet en del af den forskning, der er om virkningsmekanismer og effekter. Afsnittet er ikke systematisk med fremhæver de ting, jeg finder spændende. Du kommer til en oversigtsside, hvorfra du kan klikke dig videre.

Retninger og metoder i vesten

På basis af systematisk forskning og grundig manualudarbejdelse og uddannelse, er en række retninger inden for mindfulness blevet anerkendt til brug i vestlig professionel kontekst. Afsnittet beskriver de mest kendte retninger og baggrunden for dem. Du kommer til en oversigtsside, hvorfra du kan klikke dig videre.

Det er meget vigtigt at understrege, at der findes mange andre retninger og skoler inden for mindfulness, meditation og compassion. Retninger, repræsenteret ved stiftere og lærere, som kan være meget fagligt dygtige og benyttede over mange år / årtier. Jeg vælger her at anslå lidt af mit eget kendskab hertil ved at vedhæfte en både subjektiv og personlig litteratur-oversigt, der overvejende viser, hvilke bøger / lærere, jeg har læst, studeret, været på retreats og kurser hos. Dannelsesrejsen udi en yoga- og meditationspraksis anser jeg både individuel og unik, og formentlig både tilfældig og skæbnebestemt.  

Litteratur

Det er relevant at skelne mellem 1) forskningsartikler, 2) brugs- og uddannelsesrettede bøger og 3) dannelsesbøger, der mere har karakter af at være filosofiske og reflekterende. Under "Hvordan hjælper mindfulness i forhold til..." er hovedvægten lagt på at gengive viden baseret på forskningsartikler. Mens der her er en oversigt over Mette Kolds (ganske subjektivt udvalgte) væsentligste inspirationskilder, hvad angår dannelses- og uddannelsesbaserede bøger. De listes i alfabetisk rækkefølge efter forfatterens efternavn.

Professionsuddannelsesforløb mindfulness og meditation

Gennem hele 2010'erne har jeg uddannet mange mennesker til at kunne anvende mindfulness- og meditationspraksisser i deres arbejde. Mestendels har det været psykologistuderende på overbygningsuddannelsen på Aalborg Universitet, der har kunnet tilvælge et praksisprofessionsmodul i mindfulness og compassion til deres uddannelse. Jeg har også haft glæden at uddanne sundhedsfremmemedarbejdere som sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter til at kunne implementere at bruge forskellige mindfulnesspraksisser i deres arbejde; mennesker der allerede er erfarne i deres fag. I f.eks. et halvårigt forløb er det muligt at komme rigtig langt med hensyn til at integrere praksisserne, ligesom at det har værdi i sig selv, at de selv anvender praksisserne. Her kan læses et eksempel på, hvordan jeg f.eks. sammensætter et i alt 250 timers uddannelsesforløb, fordelt på i alt 7 kursusdage (6 sider), omend det skal nævnes, at de fleste uddannelsesforløb skræddersyes til det givne sted og deltagernes forudgående erfaringer og ønsker for uddannelsen.