You are here

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske

Da jeg skrev teksterne til "En guide til den nye tid" på min hjemmeside, fandt jeg frem til betegnelsen et frit menneske, som er en ultimativ indre tilstand, man kan stræbe efter, når man allerede har identificeret og integreret sit autentiske jeg. Skridtet fra at være til i verden som et autentisk menneske og til at være til i verden som et frit menneske er åndeligt, og metoderne til at opnå den indre tilstand af ultimativ frihed er meditation, bøn og bevidst intention.

Jeg har ledt efter materiale, som kunne bekræfte, uddybe og nuancere den beskrivelse af et frit menneske, som jeg formulerer i Guiden til den nye tid, og i januar 2013 fandt jeg endelig det materiale, som jeg har gået og manglet. Materialet er på engelsk og stammer fra Linda Dillon's bog The Great Awakening.

Linda Dillon lister de såkaldte guddommelige kvaliteter hos det frie menneske op som 13 tæt forbundne velsignelser og dyder, som er målrettet den gruppe af mennesker, som arbejder på at tilegne sig høje standarder af integritet, og som arbejder på at kropsliggøre de højere dimensioners (5. dimension og derover) kvaliteter og vibrationer som forberedelse til deres mission og opgave i den nye tidsalder på Jorden.

Før jeg går videre med de guddommelige kvaliteter, er der lige ét begreb, som jeg vil give en særlig opmærksomhed, og det er begrebet Gud, som både Dillon og jeg vælger at bruge. Jeg bruger begrebet Gud, fordi det er så kort og godt og erstatter en hel masse længere udredninger. I min erfaring er Gud ikke en religiøs  hvem men et metafysisk  hvad

Når jeg bruger begrebet Gud, er det med henvisning til følgende definition: "Den universelle bevidsthed, den højeste intelligens, den ubetingede kærlighed, kilden til alt liv, den letteste vibration, det smukkeste lys og den stærkeste skaberkraft samlet i ét og samme allestedsværende fænomen".

Når jeg således vover at tale om guddommelige kvaliteter hos det frie menneske, er der tale om et forsøg på at omsætte Guds vibration og bevidsthed i fysisk manifestation. Et forsøg på at vise, hvordan et menneske, som har integreret de guddommelige kvaliteter i sig, er til og agerer i den fysiske verden.

Det frie menneske

Et frit menneske er i min definition "et autentisk menneske, som udover at have identificeret sin indre autenticitet også har erkendt sin egen guddommelighed, har åbnet sit bevidsthedhedspotentiale fuldt og helt mod Guds bevidsthed og har integreret denne høje bevidstheds vibration i sin fysiske krop. Friheden er et udtryk for den totale frigørelse fra jordiske identifikationer (etnicitet, navn, køn, alder, fag mm.) samtidig med, at man stadig er tilstede på Jorden som et fysisk menneske.

Et frit menneske er i en permanent tilstand af en dyb indre følelse af ro, som kan kaldes guddommelig lykke. Denne tilstand er egentlig urokkelig, men hvis en livsbegivenhed alligevel ryster et frit menneske, vil tilstanden af guddommelig lykke hurtigt genoprette sig selv. På dette udviklingsstadie giver det ikke længere mening at tro på Gud. På dette udviklingsstadie erfarer man Gud som en permanent tilstedeværelse af kærlighedens vibration i både krop og bevidsthed.

Et frit menneske udlever erkendelsen af, at vi alle er ånd i forklædning. At vi alle er her som ånd på visit i fysisk krop med tilhørende opgaver, ansvar og roller at tage vare på. At alle menneskers identitet er ånd og ikke krop. At vi alle er en del af Guds energi, ligesom dråben er en del af havet. Derfor er vi alle ét, og det, som man gør mod sin næste, gør man i princippet også mod sig selv" (citat fra En guide til den nye tid)

Der er i sandhed tale om høje standarder, og derfor har jeg også ledt efter kilder, som kunne bekræfte min egen oplevelse, definition og beskrivelse af det frie menneske, så jeg var glad, da jeg fandt frem til Linda Dillons 13 guddommelige kvaliteter, som det frie menneske kan kendes på - ikke blot som ånd, men som fysisk menneske.

De guddommelige kvaliteter hos Linda Dillon er en afspejling af de egenskaber, som eksisterer i de højere dimensioner, hvor kærlighed og fred og enhedsbevidsthed er temaerne. Hvis vi med andre ord vil skabe kærlighed og fred her på Jorden, må vi som første skridt - individuelt som kollektivt - downloade og integrere de kvaliteter og vibrationer i os, som tiltrækker kærlighed og fred. Ifølge den kosmiske lov om tiltrækning (lige tiltrækker lige) findes der ingen anden vej end at bringe sig selv på bølgelængde med kærlighedens og fredens vibration. Når vibrationen er på plads i krop og bevidsthed, indfinder kærligheden og freden sig også i det fysiske liv.

Jeg er med på, at dette i nogle menneskers ører kan lyde vildt abstrakt, eller helligt eller helt umuligt, men sagen er altså, at det faktisk kan lade sig gøre. Og at det virker. Og at mit budskab er målrettet de mennesker, som er klar over dette, og måske går og føler sig lidt alene med processerne. Denne artikel er til jer.....

De 13 guddommelige kvaliteter

Jeg har valgt at gengive de tretten guddommelige kvaliteter i en udgave, som jeg dels har oversat til dansk og dels har skrevet lidt mere ud i brødtekst end i Linda Dillon's udgave. Det har jeg gjort for at gøre teksten så læsevenlig som muligt.

Here we go!

1. KLOGSKAB. Klogskab er tvilling til mådehold. Klogskab handler om i alle situationer at vide, hvornår man skal gå videre, og hvornår man skal trække sig tilbage, hvornår man skal gribe ind, og hvornår man skal være stille, hvornår man skal tilbyde hjælp, og hvornår man skal tie. Klogskab handler om evnen til præcis at vide, hvad der kræves, uanset om det er i forhold til at bage en kage eller i forhold til healing af en psykisk skade. Alle ting i korrekt mål.  Klogskab indeholder kvaliteten af ​​mådehold, som er den ægte viden og praksis, der skal til for at holde alt i balance. Klogskab muliggør den fuldstændige og totale frigørelse fra afhængighed.

2. MOD/SJÆLSSTYRKE. Denne kvalitet handler om mod i alle former. Evnen til at holde ud og se fremad, når andre stopper og giver op; evnen til at bruge sin kraft som vejviser; evnen til at se styrken i formålet. Udholdenhed i enhver forstand. At vide at tålmodighed er en del af modet. Sjælsstyrke er også omfattet af overbærenhed, og overbærenhed er faktisk en kvalitet, der kræver tålmodighed. At fortsætte med at gå fremad med udholdenhed, når man virkelig har lyst til at fremskynde processen hos dem, der er stoppet op, kræver stor overbærenhed og tålmodighed.

3. HÅB. At repræsentere kvaliteten håb indebærer, at man i sit hjerte kender tilstedeværelsen af ​​Gud. At man har evnen til at forstå, at meget ofte er tingene på Jorden ikke, som de ser ud. At man evner at se igennem slørets illusion. Håb er den eneste grund til forandring. Håb omfatter sindsro; total og fuldkommen ro. Håb indebærer, at man er tilstede i den fysiske verden, men at man ved, at man ikke er af den fysiske verden. At man er i stand til at forblive centreret, og stadig være ét med den man er inderst inde - uanset eksterne faktorer.

4. RENHED. Renhed er tvilling til klarhed og søster til kyskhed, ikke i seksuel forstand, men i den forstand at man har evnen til at forblive ren i alle aspekter af sig selv. Kvaliteten renhed hjælper med at forblive centreret, når der er kaos, fristelse eller manglende harmoni omkring sig. Renhed er nødvendig, hvis man vil se, føle og vide klart, hvad der virkelig eksisterer, og hvad der er illusion.

5. SKØNHED. Denne kvalitet handler både om indre og ydre skønhed. Den handler om at være i en tilstand af skønhed med alt, hvad der er i alle riger: Fysiske, følelsesmæssige og åndelige. Det handler om at have evnen til at skabe og vedligeholde skønhed. At være i en tilstand af skønhed er at være i harmoni med alt. På den måde bliver man et perfekt spejl for alle Guds skabninger.

6. GLÆDE. At være fuldt taknemmelig; taknemmelig for at være ét med gaven af sit livsformål og sin ånd. At være taknemmelig for selv at være en afspejling af skabelsens perfektion. At leve i og forblive ét med hjertet for altid.

7. MEDFØLELSE. Medfølelse er evnen til at elske og tjene uden at dømme. At være i stand til fuldt ud at forstå og føle en andens situation i sit hjerte uden at gå ind i eller påtage sig den andens kappe. Medfølelse er den forståelse, at en anden har en udvalgt vej at gå, og at man kun kan tilbyde sin assistance og kærlighed. Man kan ikke fuldføre andres rejse for dem, for det ville være tyveri. Man kan blot udvise ømhed.

8. SANDHED. Sandhed er klarhed. Sandheden er simpelthen lys og kærlighed, som er helheden af ​​at vide. Sandhed er faktuelle oplysninger, som kan stå alene og faktisk står alene. Uanset om folk ved det eller ej, så er det sådan, at sandheden er. For eksempel er sandheden om det guddommelige en højeste viden. Hvorvidt nogen i dette rum eller på denne planet ved dette eller ej, har ingen betydning. Denne sandhed kan ikke ændres. Visdom er den dyd at have god sans for at kende og forstå denne sandhed af lys og kærlighed.

9. VISDOM. Visdom er bror til Sandhed. At forstå den guddommelige plan, udfoldelsen af denne plan og hver tings og hvert individs plads i denne plan. Ultimativ respekt for alle, fordi alle er en afspejling af samme Gud, og vi alle er èt. Visdom indebærer evnen til at forstå forskellen mellem at tro, at tænke og at vide. Viden kommer fra den dybeste kerne af ​​et menneskes væsen. Den dybeste kerne er den del af mennesket, som er tæt forbundet med menneskets Højere selv og Gud. Visdommen findes hos de mennesker, som er gået hele udviklingsvejen og er ankommet til vejens slutning og er klar til en ny tid.

10 RESPEKT/ÆREFRYGT. Respekt indebærer evnen til altid og fuldt og helt at føle og opleve skabelsens undere. At vide at der altid er mere; mere at lære, mere at opleve og mere at forstå. At vide at vores forståelse og erfaring af Gud er begrænset, men at løftet om yderligere vækst er sandt. Det er uskyldigheden hos det indre barn, følelsen af ​​ærefrygt og følelsen af undren. Det er følelsen af at forstå storheden i ​​den universelle plans udfoldelse. Det er spændingen, forventningen og glæden over at være til, blot at være til, og nyde de nye mirakler, der udfolder sig.

11. GAVMILDHED. Gavmildhed er den ægte evne til at dele alle ting; både materielle, følelsesmæssige og åndelige. Gavmildhed er baseret på den sande forståelse, at der altid er nok til, at alle kan trives, og at vi alle er rigere, når vi går sammen om at dele. Gavmildhed er et hjerte-følt behov for at være generøs. At vide at viden og gaver aldrig udelukkende er beregnet til én person.

12. YDMYGHED. Ydmyghed er tvilling til fromhed. Ydmyghed indebærer evnen til at være virkelig taknemmelig for de mange velsignelser, som bliver skænket til alle og enhver. Ydmyghed er at vide, at alene er vi temmelig inkompetente men at, når vi er forenet med Gud i vibration og bevidsthed, er vi alt.

13. YNDE. Ynde er kvaliteten af at være et sandt og nøjagtigt udtryk for guddommelig ånd og vilje. Det er en tilstand af skønhed, af helhed og af enhed. Det er den sidste velsignelse og dyd, som omfatter tjeneste og handling. Kvaliteten ynde kommer til udtryk, når man som menneske oplever, at ens egen vilje er sammenfaldende med Guds vilje, og ens handlinger afspejler denne vilje.

Afrunding

Hvis læseren lige nu har det sådan, som jeg havde det, da jeg var færdig med at sætte mig ind i disse 13 kvaliteter, har læseren det rigtigt godt. Disse kvaliteter er fantastiske. Det er lidt ligesom at komme hjem, føler jeg.

Men betyder det, at jeg ikke har følt mig hjemme her på Jorden indtil nu? Ja, det betyder det. Jeg har ikke følt mig hjemme, og jeg ved med sikkerhed, at jeg ikke er den eneste, der har haft oplevelsen af at være på fremmed territorium. Jeg tror, at det skyldes, at de 13 guddommelige kvaliteter her på Jorden har været "overrulet" af de 7 dødssynder. De 7 dødssynder har fået lov til at dominere i magtens korridorer og har derfor været dagsordensættende i de mest magtfulde samfund og kulturer på planeten i hundredvis af år. Se lige her, hvordan de 7 dødssynder ser ud:

  1. Hovmod
  2. Grådighed
  3. Utugt
  4. Misundelse
  5. Frådseri
  6. Vrede
  7. Dovenskab

Tak for kaffe! De syv dødssynder er formuleret af Gregor den Store, som var pave i perioden 590 - 604. De syv dødssynder beskriver 7 sjælelige tilbøjeligheder, som ifølge Gregor gør det sandsynligt, at man vil foretage sig noget ondt. I sig selv er tilbøjelighederne ikke syndige; det er først, når mennesket handler på sine impulser og gør andre ondt med sine handlinger, at synden bliver til. Og så tilbyder kirken syndsforladelse - og så kan man vel sige, at ringen er sluttet, og kirken bevarer definitionsmagten.

Alt andet lige har de syv dødssynders tilbøjeligheder set i en kollektiv kontekst fået lov til at leve og regere i de menneskelige fællesskaber, og de har næsten bragt både planeten og menneskehedens kollektive strukturer og systemer på afgrundens rand, men nu - i 2014 - er vi energimæssigt set nået til et vendepunkt.

Der er gode grunde til, at de 13 guddommelige kvaliteter nu begynder at overrule de 7 dødssynder, og de grunde handler om det kollektive skifte i tidsalder og i bevidsthedsparadigme. Den nye tids højbevidste mennesker vil ikke i ramme alvor tage til takke med en institutions syndsforladelse. Den nye tids mennesker vil i stedet lære at tilgive sig selv og hinanden indefra og stræbe efter på et indre plan at transformere de 7 dødssynder til de 13 guddommelige kvaliteter og derefter gå ud i verden og udleve de guddommelige kvaliteter i handling på en næstekærlig facon. Dét er fremtidsperspektivet for en hel masse mennesker her i 2014.

Når jeg er optaget af at formidle det her budskab, er det fordi, at vi samtidig med, at vi tilbydes muligheden for at integrere mere og mere lys og kærlighed i krop og bevidsthed, også har fået overdraget ansvaret for faktisk at manifestere alt det lys og al den kærlighed i vores fysiske fællesskaber. Som frie mennesker i frie samfund.

Nu er energien på plads til, at de 13 guddommelige kvaliteter kan realiseres både individuelt og kollektivt, så mange forandringer vil indfinde sig som konsekvens af energiskiftet, men det er altså nødvendigt, at vi mennesker deltager på et bevidst plan og skaber de nødvendige forandringer i vores liv, så vi hver især kan træde i karakter med vores individuelle autenticitet.

Brug eventuelt denne lille korte bøn - med en antydning af kosmisk humor - hver dag og hver gang, du er i tvivl om dig selv og din vej: "Kære Gud, vis mig sandheden om mig, uanset hvor smuk den er - tak".